Condiciones generales

1 Klanten die een bestelling plaatsen nemen de volledige aansprakelijkheid op zich voor de eventuele gevolgen van publicatie of verspreiding door hun toedoen van de door LEXICON bv/srl opgestelde teksten.

2 Indien de gegeven opdracht geannuleerd wordt zullen de op het ogenblik van de annulatie uitgevoerde prestaties alleszins gefactureerd worden, ook indien het om gedeeltelijk uitgevoerde prestaties gaat. Indien de klant na het geven van de opdracht bijkomende wijzigende of aanvullende opdrachten geeft, zal een meerprijs worden gevraagd.

3 Onze leveringen worden definitief aanvaard geacht indien er geen schriftelijk protest geformuleerd werd door de opdrachtgever binnen de 3 werkdagen na de leveringsdatum. Eventuele tekortkomingen aan een deel van de levering kunnen evenwel geen aanleiding geven tot het weigeren van de gehele levering.

4 Indien de verzending of de aflevering van de vertaling bijzondere kosten met zich meebrengt (bv. spoedzending, afgifte van digitale gegevensdrager, verzending per drager of koerier enz.) worden deze kosten aangerekend aan de klant.

– Het vervoer van de levering gebeurt op risico van de klant. De verantwoordelijkheid van LEXICON bv/srl houdt op zodra de documenten en het materiaal de kantoren van LEXICON bv/srl verlaten.

– Op verzoek van de klant wordt bijzonder vervoer door LEXICON bv/srl georganiseerd voor dringende leveringen en voor vertrouwelijke documenten. De kostprijs daarvan wordt in rekening gebracht.

5 Er is een minimumbedrag voorzien per bestelling (zie onze tarieven). Een voorschot van 30 tot 50% kan worden gevraagd op het ogenblik van de bestelling voor leveringen waarvoor de prijsopgave meer dan 250 euro bedraagt.

6 Onze facturen moeten binnen de 14 dagen na de datum ervan betaald worden. Elk bedrag dat onbetaald is gebleven op de datum waarop het bedrag verschuldigd is, wordt van rechtswege en zonder enige aanmaning vooraf, verhoogd met een conventionele intrest van 8%. Voor de berekening van deze intrest wordt elke aangevangen maand als een volledige maand beschouwd.

– De niet-betaling van één enkele factuur, geeft aan bvba LEXICON het recht onmiddellijk het totaal van de op dat ogenblik door de klant verschuldigde bedragen op te vorderen.

7 Bovendien wordt bij gebrek aan betaling op de overeengekomen vervaldag van de hele of een deel van de verschuldigde som, haar bedrag van rechtswege vermeerderd zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, met een forfaitaire en onherleidbare vergoeding gelijk aan 10%, zonder dat deze schadevergoeding kleiner kan zijn dan 25 euro.

8 Klachten betreffende facturen dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen de 14 dagen na de verzending ervan. Na deze termijn worden onze facturen beschouwd als zijnde aanvaard.

– De klant is niet gemachtigd de betaling uit te stellen voordat LEXICON bv/srl de gegrondheid van de klacht erkent.

9 Het plaatsen van de bestelling, de aanvaarding van onze offerte, de aanvaarding van de vertaling of de aanvaarding van onze factuur, houden in dat de hiervoor vermelde voorwaarden zonder beperkingen noch voorbehoud gelden.

– Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant in al die afzonderlijke hypothesen al onze algemene voorwaarden aanvaardt en dat alle clausules die op de bestellingen van onze klanten voorkomen en die strijdig zijn of in tegenstelling met de onze, nietig en van generlei waarde geacht worden. Elke afwijking van onze algemene voorwaarden moet vervat zijn in een bijzonder en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, uitgaande van een persoon die bevoegd is LEXICON bv/srl te binden.

10 In geval van betwisting zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement LEUVEN en de vredegerechten van het tweede kanton LEUVEN uitsluitend bevoegd, niettegenstaande het een oproeping in vrijwaring, samenhang of aanhangigheid betreft. 11 Onze vertalingen worden door de wetten op de auteursrechten beschermd. Bij ontstentenis van een voorafgaande machtiging behouden wij ons het recht voor een schadevergoeding van de klant te eisen en een klacht tegen hem in te dienen wegens inbreuk op het auteursrecht.

ES